top of page

SZERZŐDÉS

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Érvényes: 2018. július 01.

I. Általános rendelkezések

A rendezvény szervezőjének /jegyértékesítőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) az adatai:

A Szolgáltató neve: ZÖLD ELEFÁNT Kft.
Székhelye: 9024 Győr, Lajta út 15.

Levelezési címe: 9013 Győr, Pf.:1228.

Üzleti tevékenységének székhelye: 9024 Győr, Baráti út 1.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-178786
Adószáma: 24718048-2-41
E-mail címe: gyor@empireclub.hu

Honlapjának címe: www.empireclub.huwww.empireclub.jegyvasarlas.eu

Panaszkezelés levelezési címe: 9013 Győr, Pf.:1228.

E-mail cím: gyor@empireclub.hu

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Rendezvényszervező és Jegyértékesítő (továbbiakban: Szolgáltató), valamint az internetes jegyértékesítési rendszert használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: rendszer) üzemeltet elsősorban vacsorával egybekötött különböző zenés-, színházi-, szórakoztató-valamint előadói eseményekre (a továbbiakban: rendezvény) szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. Egyes rendezvények vacsora felszolgálása nélkül kerülnek megrendezésre.

3. A rendszer útján értékesített belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Vásárlók részére a Szolgáltató bocsátja ki.

4. A jelen ÁSZF-ben szereplő belépőjegyeket társaság, szervezet, illetve 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhatja meg. Bármely személyes adata megadása egyben a Vásárló arra vonatkozó jognyilatkozata, hogy a 18. életévét betöltötte. A Vásárló az online jegyértékesítési felületen jelöléssel (checkbox) fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és a Házirend rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

5. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott határideig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, a vásárlásra vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. A létrejött szerződést a Szolgáltató külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatok és visszaigazolások V.10. pont szerinti megőrzéséről.

6. A szerződés magyar nyelven jön létre.

7. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a weboldalon való közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás:

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: “kössenek szerződést”)!

a) A szolgáltatás, vagyis a rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Szolgáltató, az EMPIRE CLUB honlapján. A honlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban. A jegyárba bele nem tartozó egyéb fogyasztás az EMPIRE CLUB étel-és itallapján meghatározott aktuális árakon és helyben történő fizetés mellett lehetséges. A fogyasztás elszámolására a belépéskor átadott mágneskártyán rögzített rendelések alapján van helye.

A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve egyéb információt.

b) A Szolgáltató neve az I. pontban található.

c) A Szolgáltató székhelye, postai címe, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. A Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a belépőjegyen is szerepelnek.

d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének, valamint a fogyasztói panasz benyújtásának a helyét az I. pont tartalmazza.

e) A szerződés szerinti belépőjegyért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

 

h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Az elfogadott fizetési módok, illetve a belépőjegy és elektronikus számla kézbesítésre vonatkozó rendelkezések részletes leírását az V. pont tartalmazza. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum X. pontja tartalmazza.

 

k) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 

l) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VI. pontja tartalmazza.

 

n) A Szolgáltató készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a gyor@empireclub.hu e-mail címen.

 

o) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

 

p) A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a belépőjegy vásárlása esetén, a rendezvény időpontjáig vagy a rendezvény meglátogatásáig tart.

 

q) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

 

r) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

 

s) A Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

 

t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99.7%. Ebbe nem tartozik bele a karbantartási idő. Az adatokról a szolgáltató szerverek napi mentést készítenek, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. 

u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tárolja a Szolgáltató. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ a Szolgáltató. Az adminisztrációs felületek kódolt, jelszóval ellátott védelemmel rendelkeznek. Az adatfelvétel HTTPS protokollal ellátott oldalon történik.

 

v) A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

w) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület, székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10./a, levelezési cím: 9001 Győr, Pf.: 673.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

III. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel vagy a belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli az online internetes felületen történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és a ,,Véglegesítem” gomb megnyomását megelőzően módosítani azokat. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.

4. A Szolgáltató a Vásárló adatait elsősorban Vásárlóval kötött szerződés végrehajtása céljából kezeli. A jegyértékesítéssel kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat a honlapon található Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

5. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő az adatokat feldolgozza, amelyek leírását az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

6. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót és az adatfeldolgozót felelősség nem terheli.

IV. A jegyvásárlás menete

1. Jegyvásárlás online jegyértékesítési rendszerünkön keresztül lehetséges.  

2. Online jegyértékesítő rendszeren történő jegyvásárlás a https://empireclub.jegyvasarlas.eu/ holnapon keresztül lehetséges. Első lépésként kérjük válassza ki az eseményt, majd az időpontot. Amennyiben az időpont fül alatti sávban a „Lezárt”, illetve a „Teltház” felirat olvasható, online rendszerünkben sajnos nincs több megvásárolható jegy.

Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy jelöléssel (checkbox) fogadják el az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési tájékoztatót és a Házirendet.

3. A „TOVÁBB” fülre kattintással megjelenik a nézőtér és az ülőhelyek elhelyezkedése felülnézetből. Itt megtekintheti és kiválaszthatja az Önnek tetsző asztalt és a székekre megvásárolható szabad (fehér) jegyeket. Ha az Ön által kiválasztott székekre (narancssárga) kattint, a felület jobb felső sarkában látható a kiválasztott helyek (fők) száma. A nézőtéri rajzon a kiválasztott székre történő kattintással a jelölés megszüntethető. A foglalt székekre (szürke) jegy nem vásárolható.

4. A „TOVÁBB” fülre klikkelve megnyílik a menüválasztás felülete. Az Ön által foglalt jegyekhez betűjelekkel ellátott, többféle menü közül választhat. Az eseményekhez tartozó menükínálat az Események menüpont alatt tekinthető meg. A kiválasztott menü módosítása a végleges menü betűjelére kattintással lehetséges. A jegyvásárlás, jegyfoglalás befejeztével a menü(k) módosítására nincs lehetőség.

5. A „TOVÁBB” fülre kattintással kérjük meg adja meg az alábbi foglalási adatait: vezetéknév, keresztnév, ország, irányítószám, város, közterület megnevezése, jellege, házszám/helyrajzi szám. Amennyiben a jegyvásárlásról a számla kiállítását más névre vagy cégre kéri, a jelölést (checkbox) követően felugrik a számlázási adatok felület. Kérjük, adja meg számlázási adatait: név/cégnév, adószám, ország, irányítószám, város, közterület megnevezése, jellege, házszám/helyrajzi szám. Az adatokat vásárlásonként szükséges megadni, a korábbi vásárlás adatainak betöltésére nincs lehetőség. A Szolgáltató az adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli és tárolja.

6. A ,,TOVÁBB” fülre kattintással megjelennek a vásárlás foglalási adatai és a fizetési mód kiválasztása.  A megvásárolni kívánt jegyek vételára online bankkártyás fizetéssel vagy személyesen készpénz, bankkártya, SZÉP kártya, Erzsébet-utalvány és Erzsébet-utalvány Plusz kártya fizetőeszközökkel egyenlíthető ki. Kérjük, válasszon fizetési módot (checkbox). Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a végleges foglalást követően ellenőrizzék a foglalási adatokat. Az adatokban észlelt eltérést az oldalon visszalépve van lehetősége a Vásárlónak módosítani. A vásárlás befejeztével kérjük nyilatkozzon, hogy feliratkozik-e hírlevelünkre. Hírlevelünkről e-mail küldésével bármikor leiratkozhat.

7. A vásárlás (szerződés) a ,,Véglegesítem” fülre kattintással jön létre. Sikeres fizetés esetén a honlap felületén megjelenik a ,,Sikeres vásárlás” felirat és a foglalás sorszáma. Sikertelen vásárlás esetén a honlap felületén a panaszkezeléshez szükséges elérhetőségek jelennek meg tájékoztatásul.

V. Vételár, fizetési feltételek, jegytípus, számla

1. A vételár kiegyenlítése online fizetéssel vagy személyesen a ZÖLD ELEFÁNT Vendéglőben (9024 Győr, Lajta utca 15.) történik.

2. Az Online fizetés az OTP simplepay rendszerén keresztül történik.  A használható kártyatípusokról, az adatok védelméről, az OTP simplepay rendelkezik. Az online fizetést követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a vásárlásról.

3. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. A Személyes vételár kiegyenlítésre a sikeres vásárlásról szóló visszaigazolás időpontját követő 48 órán belül van lehetősége a Vásárlónak a ZÖLD ELEFÁNT Vendéglőben (9024 Győr, Lajta utca 15.) nyitvatartási időben. A személyes jegyvásárlás során a belépőjegy vételára készpénz, bankkártya, SZÉP kártya, Erzsébet-utalvány és Erzsébet-utalvány Plusz kártya fizetőeszközökkel egyenlíthető ki. A személyes jegyvásárlást követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a sikeres vásárlásról. A 48 órás határidő lejártát követően a foglalás törlésre kerül, melyről a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre e-mailt küld.

5. A sikeres vásárlás, illetve foglalást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg.

 

6. A belépőjegyek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

 

7. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 48 órán belül visszaigazoljuk a Vásárló foglalását és a sikeres (onnline vagy személyes) jegyvásárlást. A belépőjegy vásárlása a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a jegyvásárlásról elektronikus formában visszaigazolást kap. Az elektronikus visszaigazolás a Vásárló által megadott e-mail postafiókba megtörténik, azok kiszállítására nincs mód. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

8. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelésre vonatkozó minden információt: Szolgáltató adatai, rendezvény megnevezése és időpontja, rendelés sorszáma, rendelés időpontja, a vásárló adatai, számlázási adatok, fizetési mód, továbbá a foglalás, illetve vásárlás részleteit, a foglalt helyek számát, a hozzá tartozó vacsoramenüt, a részösszegeket és az összesített vételár (bruttó) összegét. Személyes vételár kiegyenlítés esetén a visszaigazoló e-mail tartalmazza a vételár kiegyenlítésére rendelkezésre álló időtartamot (48 óra).

9. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg az elektronikus visszaigazolást, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a vásárlást, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval, amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

10. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban SzerverPark.EU (RendszerNet Kft.) őrzi meg.

 

11. A Vásárló a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap.  Online fizetést követően azonnal, személyes jegyvásárlást követően 48 órán belül küldjük ki az e-számlát a Vásárló által megadott e-mail címre csatolt melléklet formájában. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát. Az e-számla szolgáltatója a szamlazz.hu.

 

12. A számla utólagos módosítására nincs mód.

 

13. A saját nyomtatású jegyek (elektronikus visszaigazoló e-mail) elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A belépőjegyet (elektronikus visszaigazoló e-mail) a Vásárló köteles kinyomtatva a rendezvényre magával hozni vagy ,,okostelefonon” belépéskor felmutatni. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első belépőjegy érvényes, amelyet a Szolgáltató belépésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredeti Vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

14. A Vásárlók részére a rendezvényre történő belépéskor átadásra kerül egy chip kártya, mely tartalmazza a ruhatári számot, illetve rögzíti a rendezvényen történő fogyasztások összegét. A chip kártya a belépőjegyen feltüntetett Vásárló (belépőjegy átruházása esetén a rendezvényen megjelent személy) nevére kerül regisztrálásra. A rendelések chip kártya azonosítóval kerülnek felvételre.

A Vásárlók a rendezvény helyszínén történő (a jegyárban nem szereplő) fogyasztás összegét készpénz, bankkártya, SZÉP kártya, Erzsébet-utalvány és Erzsébet-utalvány Plusz kártya fizetőeszközökkel egyenlíthetik ki. A fizetéskor a chip kártyát kérjük szíveskedjenek a fizető pincér részére leadni.

 

VI. Elállási és felmondási jog

1. A vásárlás a “Véglegesítem” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

 

VII. A szolgáltatás korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatáshoz és a weblaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a rendszer vagy a weblap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a jegyértékesítést részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A rendezvénnyel kapcsolatosan közzétett információkért, azok helyességéért a Szolgáltató felelős.

4. A Szolgáltató, mint az informatikai rendszer szolgáltatója csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a Vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

 

6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

VIII. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. A rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szolgáltató kötelezettsége. A Szolgáltató neve és más azonosítási adatai az I. pontban szerepelnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók stb. előadásának, illetve részvételének minősége kapcsán. A rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a belépőjegyet felmutató személy, illetve a Szolgáltató között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Szolgáltató hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg, melyeket a Szolgáltató jogosult egyoldalúan megállapítani és módosítani.

2. A belépőjegy szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos az ÁSZF-et, az Adatkezelési tájékoztatót és a Házirendet elfogadta.

 

3. A belépőjegy a belépőjegyen feltüntetett rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

 

4. A rendezvények általában vacsorával kezdődnek. Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a vacsorát elfogyasztani csak az előadás kezdetéig tudják, az előadás alatt és után ételt nem szolgálunk fel. Italokat a rendezvény teljes ideje alatt felszolgálunk. A vacsora és az előadás kezdési időpontját a jegyeken feltüntetjük, melyek tájékoztató jellegűek, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

 

5. Felhívjuk továbbá kedves vendégeink figyelmét, hogy a rendezvény helyszínén kizárólag négyfős asztalokkal tudunk szolgálni. Az asztalok egy-, kettő-, illetve háromfős foglalása/jegyvásárlása esetén a fennmaradó helyek is értékesítésre kerülhetnek. Előzetes igénybejelentés esetén lehetőség van nagyobb létszámú asztaltársaság leültetésére. 

 

6. Amennyiben a Szolgáltató, a rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegy hamis, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegy felmutatójától a rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

 

7. A rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a rendezvény még érvényes belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

 

8. A rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

 

9. A részvételi feltételeket, a rendezvény, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló rendezvényterem házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Szolgáltató a rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

 

10. A Szolgáltató fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó stb. személyében, a szereposztásban, illetve a rendezvényben és az ülésrendben történt indokolt változtatásra.

 

11. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Szolgáltató dönti el és annak megvalósulásáért felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi www.empireclub.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Szolgáltató által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani –a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

 

12. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

IX. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A weblapon megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X. A panaszkezelés módja

1. A panaszkezelési feladatokat a Szolgáltató végzi. A panaszkezelési feladatok elvégzése nem jelenti azt, hogy a Vásárlói igények jogossága esetén a felelősség a Szolgáltatót terhelné. A Szolgáltató székhelye, levelezési címe, telefonszáma a panaszügyintézés levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma az I. pontban található.

2. A Vásárló a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XI. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

TOVÁBBI SZERZŐDÉSEK

Szórakozásra éhezik?

Tekintse meg eseményeinket, foglalja le asztalát most!

Szakadjon ki a szürke hétköznapokból. A hely, ahol nem az életkor, hanem az élet minőségi élvezete a meghatározó.

Várjuk 5 fogásos vacsoraestjeink egyikén!

9024 Győr,  Baráti u. 1.

Empire Club

Kapcsolat és panaszkezelés

gyor@empireclub.hu

Nyitvatartás kizárólag az események idejében. Tekintse meg közelgő programjainkat az Események menüpontban!

bottom of page