top of page

HÁZIREND

Kedves Vendégeink!

 

Az EMPIRE CLUB (továbbiakban: Szolgáltató) jelen házirendje a rendezvényekre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A Szolgáltató és a rendezvényre belépő személyek (Vendégek) közötti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

 

A Rendezvény helyszíne: 9024 Győr, Baráti u. 1.

 

I. Belépés a rendezvényre

 

1./ A rendezvényeinket érvényes, személyenként és ülőhelyre váltott belépőjeggyel lehet látogatni.

2./ Nyilvános rendezvényeinket 14. (tizennegyedik) éven aluli gyermekek nem látogathatják.

3./ A 16. (tizenhatodik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a nyilvános rendezvényeinkre, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

 

4./ Rendezvényeinket mindenki saját felelősségére nézheti meg. Rendezvényeinkre a klubban tartózkodó vendégek érdekében a beléptetés jogát fenntartjuk.

 

5./ A ruhatár használata ajánlott. A ruhatárban elhelyezett tárgykért, értékekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha a Vendég olyan értékes csomaggal érkezik (pl. laptop, értékesebb hangszer, egyéb), amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban, akkor munkatársaink lehetővé teszik ezek bevitelét a nézőtérre, amennyiben azok mérete lehetővé teszi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt kivéve, ha elhelyezése zavarja a szomszédos helyen ülőket vagy elzárja a menekülési útvonalat. A ruhatár díjmentesen vehető igénybe.

 

6./ A belépés alkalomhoz illő, könnyed elegáns öltözékben lehetséges. Amennyiben valaki nem megfelelő öltözetben érkezik az eseményre, a Szolgáltató munkatársai felszólíthatják a helyszín elhagyására.

 

7./ A Szolgáltató a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony,mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságrakülönösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

A korlátozás alá eső tárgyakkal a Vendég a rendezvény területére nem léphet be.

 

8./ A Vendég nem jogosult élelmiszert, illetve italt bevinni a rendezvény területére.

 

9./ A rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutya, vakvezető kutya léptethető be.

A Szolgáltató javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák –amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Vendég megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítőterápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutya a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a rendezvény ideje alatt kötelezheti a Vendéget szájpóráz, esetlegesen szájkosár felhelyezésére. A segítő kutya bevitele a rendezvényre a Vendég felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a rendezvény területéről kitiltható.

A rendezvényre egyéb állat, illetve házi kedvenc nem léptethető be.

 

10./ Rendezvényünk helyszíne nem akadálymentesített. 

 

11./ Parkolóhelyek a rendezvény helyszínén korlátozott számban állnak rendelkezésre, melyeket érkezési sorrendben, a még fennálló szabad helyek tekintetében lehet elfoglalni. A parkoló használata díjmentes. A parkolás megoldása egyebekben javasolt a Family Center parkolójában. A rendezvény helyszínének parkolójában a gépjárművezetők kötelesek teljeskörűen betartani a KRESZ előírásait.

 

II. Magatartási szabályok

1./ A Vendég a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és jelen házirendnek megfelelően. A Vendég köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Vendég köteles a rendezvény helyszínét, az épületben található eszközöket, berendezéseket rendeltetésének megfelelően használni, a rendezvény épületében fokozottan köteles az értékek megóvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Bárminemű rongálás vagy lopás rendőrségi feljelentést von maga után. A Szolgáltató kéri a Vendégektől, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

2./ A dohányzás csak a kijelölt helyen szabad.(bejárattól számított minimum 5 méteren kívül). Tisztelettel megkérjük dohányzó Vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében a csikkeket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve a szemetesekbe helyezzék.

 

3./ A Vendég tudomásul veszi, hogy a rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthet a Szolgáltató. Ennek megfelelően a Vendég a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

Amennyiben a Vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Vendég tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben.

 

4./ A rendezvény területén a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

5./ A Szolgáltató tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgál ki. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

 

6./ Tekintettel arra, hogy a rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Vendégek számára, a rendezvényen a Szolgáltató által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

 

7./ A rendezvény területén a Szolgáltató megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Vendég a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Vendég ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt a Szolgáltatónál teheti meg.

 

8./ Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén Vendégeink kötelesek pontosan betartani a Szolgáltató munkatársainak utasításait, valamint az épületben (kifüggesztett) kiürítési tervben szereplő előírások szerint viselkedni.

 

9./ A Vendég tudomásul veszi, hogy a rendezvény területén video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Szolgáltató írásos engedélyével lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.

 

10./ A Szolgáltató munkatársai távozásra szólíthatja fel azt a Vendéget, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel a rendezvényt vagy annak élvezetét zavarja. Amennyiben a rendbontó Vendég nem hajlandó felszólítása ellenére elhagyni a termet, úgy a Szolgáltató szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményez.

 

III. Egyéb rendelkezések

1./ A Szolgáltató kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Vendéget jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A belépőjegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

 

2./ A rendezvény épületében elhagyott tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3./ A kijelölt parkolóban a Szolgáltató őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szolgáltató felelőssége kizárt.

4./ A rendezvénnyel, a vendéglátással, a rendezőkkel, vagy egyéb kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal a Szolgáltató munkatársaihoz lehet fordulni.

5./ A talált tárgyak a Szolgáltató részére a fizető pincérnél adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.

A fentiek a Házirend szabályai. Az a Vendég, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt Vendégeink közreműködését!

Kedves Vendégeink, együttműködésüket előre is köszönjük, és egyben örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre!

 

Jó szórakozást kívánunk!

 

Győr, 2018. július 1.

TOVÁBBI SZERZŐDÉSEK

Szórakozásra éhezik?

Tekintse meg eseményeinket, foglalja le asztalát most!

Szakadjon ki a szürke hétköznapokból. A hely, ahol nem az életkor, hanem az élet minőségi élvezete a meghatározó.

Várjuk 5 fogásos vacsoraestjeink egyikén!

9024 Győr,  Baráti u. 1.

Empire Club

Kapcsolat és panaszkezelés

gyor@empireclub.hu

Nyitvatartás kizárólag az események idejében. Tekintse meg közelgő programjainkat az Események menüpontban!

bottom of page